Referat generalforsamling d. 21. marts 2018

Der indledes som vanligt med æggekage på Underhuset.

Referent: Anni Helene Kanstrup
Velkomst ved formand for STRF, Kurt Pedersen

 1. Ensteming valgt til dirigent er handelschef Claus Broe, der bekræftede at alle formaliteter i forhold til indkaldelse til generalforsamling er godkendt.

 2. Forelæggelse af formandens årsberetning
  Kan downloades her>>

  Medlem Aksel Ervin Olesen (AEO) spørger ind til kommunens evaluering af Ildfestregatta 2017. Set fra Silkeborg kommune og STRF side, skulle det være en 360 graders evaluering, som STRF forventede sig meget af. Desværre måtte STRF konstaterer at evalueringen blev foretaget med bidrag fra andre end de som havde aktier i eventen Silkeborg Ildfresregatta 2017. STRF har gentagende gange givet udtryk for et ønske om at have en repræsentant fra Silkeborg kommune siddende i STRF bestyrrelsen. Dette ønske håber STRF vil blive imødekommet i 2018.03.25 Kritikken fra evalueringen vil STRF naturligvis tage til efterretning.

  Formålet med STRF er naturligvis at ALLE, som måtte have interesse i at være en del af STRF og Ildfestregattaen kan/vil bidrage med frivillig arbejdskraft eller sponsorater til afholdelse at Ildfesten, skal være mere end velkommen.
  AEO giver udtryk for at han ikke finder Silkeborg kommunes bidrag stort nok og at det må være muligt at bidrage med flere midler end hidtil.

  AEO efterspørger navneforandringen af STRF – der er ikke fundet et bedre navn. Alle forslag modtages gerne.

  AEO efterlyser bedre udlicitering af teltene, f.eks. til foreninger i byen. Ex. torveteltet har der ikke være nogle foreninger som har haft interesse i at drive Erfaringen viser at det er langt bedre økonomi for STRF at få en fast pris for teltene og så står telt lejerne selv for at drive dem.

  Det er et krav fra Royal Unibrew at de er ene leverandører på øl og vand. Det er lykkedes STRF at forhandle sig frem til et begrænset salg fra mikro bryggerierne i Silkeborg kommune.

  Jacob Niebur (JN) ønsker en forklaring på hvad de sponsorrater, som STRF får bliver brugt til.
  STRF kan oplyse at foreningen ikke har nogen form for entreindtægter under arrangementet, så der er brug for kapital til musik på storscenen, til afholdelses af fyrværkeri runderne, til bespisning af frivillige, leje af lokaler under afholdelse af regatta, leje af udstyr for bare at nævne nogle områder hvor der er udgifter.

  JN ønsker en uvildig vurdering på indkøb af pontoner, da han mener de vil kunne indkøbes lang billigere hos NBC Marine. JN har tidl. stillet spørgsmål omkring indkøb og fremstilling af pontoner.
  Bjarne Vestergaard har tidl. besvaret dette spørgsmål med, at det ikke har været muligt at fremstille eller indkøbe pontoner af samme kvalitet til en bedre pris end den STRF har indkøbt dem for.
  Claus Friis har ligeledes undersøgt markedet og heller ikke kunnet finde noget tilsvarende. Han oplyser at det tilmed er en meget god pris for de pontoner, som STRF har anskaffet. JN mener ikke at STRF har haft råd til at anskaffe pontonerne. Det har været nødvendigt for STRF af anskaffe disse pontoner, da det ellers ikke ville have været muligt at afvikle fyrværkeriet 2017 i den størrelse som der blev krævet for at kunne være en del af Kulturby 2017. Ved tidligere ildfestregattaer har STRF lejet hos Aarslef, men de har ikke kunnet levere i de mængder som STRF har haft behov for.

  Beretningen enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Per Raahede

  Der har været store og uforudsete udgifter til terrorsikring under afvikling af ildfest regatta 2017
  Revisor omkostningerne har vist sig at være højere end ellers, da der skulle udarbejdes et projekt regnskab pga. Aarhus 2017.

  Der er også ved afholdelse af ildfest regatta været et ret betragtelig svind på strømkabler, som viser sig at være ret tyvetækkelige.
  STRF har valgt at alle lyskæderne skal være med LED, dette har været en øget udgift, men på sigt en god investering. Lyskæderne på nær nogle ganske få er leveret tilbage til STRF.

  Der er udarbejdet en ”sale and lease back” plan for pontonerne, hvilket har nedbragt gælden i STRF. AEO stiller spørgsmål til værdien af pontonerne. De er værdifulde for STRF, da der er en årlig lejeindtægt på dem, og efterspørgslen er stigende.

  AEO stiller spørgsmål til om STRF er på konkursens rand og stiller sig kritisk omkring fremtiden for STRF.
  AEO efterlyser offentlig vilje til større involvering i STRF.

  Tilskuddet fra Aarhus 2017 gik fra godt 5.000000 kr. til 600.000 kr. til STRF og 900.000kr. til Riverart. Dette har været en økonomisk udfordring, som ikke blev løst på tilfredsstillende vis af STRF. Dette til trods for ihærdigt arbejde fra alle.

  Steen Vindum (SV) bekendtgør at der under alle omstændigheder vil blive afholdt en ildfest regatta i 2020. SV ønsker en fremadrettet synsvinkel på ildfestregattaen, og uddeler stor ros og anerkendelse for det kæmpe arbejde der ydes af STRF og alle de frivillige, som bruger mange mange timer af deres fritid på at få Silkeborg på landkortet i forbindelse med afholdelse af Ildfestregatta.

  Motorbåds klubben ønsker sig øget involvering af Silkeborg Kommune i afholdelse af Silkeborg ildfestregatta.
  Mener at den reklame og omtale byen får under afholdelse af Ildfestregatta fortjener langt mere opbakning af økonomiske midler end tilfældet er i dag.

  Regnskabet godkendt af generalforsamlingen efter kritiske tilkendegivelser af gæld og underskud i foreningen.

 4. Behandling af indkomne forslag
  De ønskede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af GF  >> klik her

 5. Præsentation og godkendelse af handlingsplan og budget for det kommende år v. formand Kurt Pedersen
  JN spørger ind til samarbejdet mellem STRF og de restauratører han repræsenterer. KP ønsker øget samarbejde og opfordrer til mere og bedre kommunikation.
  JN har været inviteret til møde med STRF, men har desværre været forhindret og ønsket at vente til GF 2018. JN foreslår en anden forhandler end KP. Claus Friis inviterer til dialog møde mellem restauratørerne og STRF for at finde en god løsning for alle og til Ildfestregattaen og byens bedste. Dette accepteres af JN og STRF. 
  Claus indkalder til mødet.

 6. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis A- og B-medlemmer
  Uændret

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Lene S. Bertel, Anni Helene Kanstrup, Bjarne Vestergaard Pedersen og Kurt Pedersen
  Bjarne Vestergaard Pedersen modtager ikke genvalg - og Lars Kjær Rasmussen vælges til STRF bestyrelsen. Resten er enstemigt genvalgt.

 8. Valg af suppleant
  Helle Lupplau er genvalgt

 9. Valg af autoriseret revisor
  Dansk Revision genvælges som revisor for STRF

 10. Eventuelt
  Intet

Copyright © 2018 Silkeborg Turist & Regattaforening Reserved